Logo

Lehoty pre štátne či správne orgány a pre ŤZP by sa mohli dodržiavať

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad odpustí zmeškanie lehoty, ktorá uplynula v čase krízovej situácie do účinnosti nariadenia vlády, ak bol zmeškaný úkon urobený do 30. apríla.